Knowledge on Economics and Management (KNOWCON)*

Knowledge on Economics and Management (KNOWCON)*

This is no official page!

No warranty for correctness & completeness!
This site will be updated with no ads and linked to its KMedu opportunities
as soon as the provider subscribes to this service!
(sample pages: training, university, community, conference)

Monthly Featured

Featured Provider

The annual international scientific conference Knowledge on Economics and Management (KNOWCON), formerly the Knowledge for Market Use (Znalosti pro tržní praxi) and Economic Knowledge for Market Use (Ekonomické znalosti pro tržní praxi) international scientific conference, aims to present the current development of knowledge management and its impact on the field of management, marketing, financial management, and other fields of knowledge economy.

Currently the focus is not Knowledge Management anymore.

The conference is organized by the Department of Applied Economics, Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc, Czech Republic

Conference History:

KNOWCON 2024, December 5-6, 2024, Olomouc, Czech Republic
Conference Theme: —

  Conference program TBD

  Panels:
  Soft Skills in Business, Management and Management Education (Topic: Knowledge Management)
  Business and Management (Topic: Knowledge Management)

KNOWCON 2023, December 7-8, 2023, Olomouc, Czech Republic
Conference Theme: —

  Relevant papers:
  Text classification using machine learning methods

KNOWCON 2022, December 8-9, 2022, Olomouc, Czech Republic
Conference Theme: —

  Relevant papers:
  Spirituality in Learning Organisation

KNOWCON 2021, November 11-12, 2021, Olomouc, Czech Republic Virtual venue
Conference Theme: —

  Relevant papers:
  Human capital as the foundation for a modern knowledge-based economy

KNOWCON 2020, November 12-13, 2020, Olomouc, Czech Republic Virtual venue
Conference Theme: Urban and Regional Development

  Relevant papers:
  The relationship between the values of an organization and its learning culture

KNOWCON 2019, September 5–6, 2019, Olomouc, Czech Republic
Conference Theme: Profit or Purpose

  Relevant papers:
  Innovative pedagogics and education for sustainable development in knowledge management of public and private educational
  Knowledge sharing behaviours among travel agents. The role of job resources and demands

Knowledge for Market Use 2018, September 6–7, 2018, Olomouc, Czech Republic
Conference Theme: Public Finances in the Background of Sustainable Development

  Relevant papers:
  Education support as a tool of development of knowledge society
  On the durability of knowledge in financial and investment decision making
  Knowledge sharing organisation

Knowledge for Market Use 2017, September 7–8, 2017, Olomouc, Czech Republic
Conference Theme: People in Economics – Decisions, Behavior and Normative Models

  Relevant papers:
  Social quality and knowledge capital
  Knowledge Management in the information space and competitive advantage of the enterprise
  Knowledge Management models in creating, sharing, using and managing the knowledge and information of a company
  Knowledge Management in the police practice in the link to the human resource management
  Generation z´s perception of trust in relation to knowledgeE

Knowledge for Market Use 2016, September 8–9, 2016, Olomouc, Czech Republic
Conference Theme: Our Interconnected and Divided World

  Relevant papers:
  Knowledge organization – a new dimension of the quality of working life
  The application of knowledge management in security management
  Teamwork as a way to knowledge sharing
  Education as the cornerstone knowledge-based economy
  Honey bees (apis mellifera) communication principles as a pattern for effective information transfer in the knowledge society

Znalosti pro tržní praxi / Knowledge for Market Use 2015, 10.–11. září 2015, Olomouc, Czech Republic
Téma konference: Ženy-podnikatelky v minulosti a současnosti /Women in Business in the Past and Present

  Relevant papers:
  Knowledge management and reverse logistics processes: exploratory survey
  The knowledge-based economy – comparison of V4 countries
  Knowledge creation in the context of new product development

  Kvalitativní modelování a řízení znalostí (Qualitative modeling and knowledge management)
  Význam a využitie lms pre zabezpečenie kvality a hodnotenia znalostí (Meaning and use of lms for quality assurance and assessment of knowledge)

Znalosti pro tržní praxi / Knowledge for Market Use 2014, 11.–12. září 2014, Olomouc, Czech Republic
Téma konference: Média a komunikace ve 21. století / Media and Communication in the 21st Century

  Relevant papers:
  Difference between information management and knowledge management: review of literature
  Human capital and knowledge society
  Impact of gender on work with knowledge

  Komunikace explicitních znalostí: případ podnikové vize (Communication of explicit knowledge: a case of enterprise vision)

Znalosti pro tržní praxi / Knowledge for Market Use 2013, 12.–13. září 2013, Olomouc, Czech Republic
Téma konference: Veřejná ekonomika – současnost a perspektiva / Public Economy – Present Situation and Future Prospects

  Using ERP database for knowledge aquisition: a project management perspective

  Procesní přístup k řízení znalostí ve veřejném sektoru (Process approach to knowledge management in the public sector)
  Ukázky z praxe magistrátu města olomouce z problematiky jednotlivých personálních činností se zaměřením na uplatňování znalostí v pracovním Procesu a úspěchu v tržním hospodářství (Selection of examples from the practice of the city of olomouc on the issue of individual activities of Human resources management with the focus on implementing knowledge at workplace and success in market economy)
  Manažment v sieťach poznatkových služieb (Management in knowledge service networks)

Znalosti pro tržní praxi / Knowledge for Market Use 2012, 6.-7. září 2012, Olomouc, Czech Republic
Téma konference: Význam znalostí v aktuální fázi ekonomického cyklu / Significance of knowledge at the current phase of economic cycle

  Relevant papers:
  Conceptual model of organisational behaviour management aimded at companies’ knowledge intensive development
  Knowledge management as a support of project management
  Performance reporting and corporate knowledge generation process. results of the empirical research on polish enterprises
  Knowledge creation by advanced triangular method

  Vplyv generácie y na riadenie znalostí (The impact of generation y on knowledge management)
  Znalostná spoločnosť a koncepcia učiacej sa spoločnosti (Knowledge society and the learning society concept)
  Postmoderní doba a znalosti (Postmodern time and knowledge)
  Organizační učení a znalosti pohledem managementu (Organizational learning and knowledge from the viewpoint of management)
  Možnosti předávání a řízení znalostí v rámci výuky předmětu management v menších skupinách studentů (Possibilities of transferring and management of knowledge within the teaching of the subject management in small groups of students)

Znalosti pro tržní praxi / Knowledge for Market Use 2011, 24.-25. listopadu 2011, Olomouc, Czech Republic
Téma konference: Nová generace pracovníků (Generace Y) / New Generation of Workers (Generation Y)

  Relevant papers:
  How to leverage expert and implicit knowledge for business success

  Pružné prostředí pro distanční vzdělávání jako úloha znalostí řízení (Flexible distance learning environment as a knowledge management task)
  Motivace jako nástroj efektivního řízení znalostních pracovníků (Motivation as a tool for effective knowledge worker management)
  Myšlenkové mapy a jejich význam v managementu znalostí (Thinking maps and its significance in the knowledge management)
  Nápady v kontextu mapování znalostí (Ideas in the context of knowledge mapping)
  Optimalizace výuky plánovaní výroby (TPV2000) z pohledu znalostního managementu (The optimization of teaching production planning (TPV2000) from the perspective of knowledge management)
  Praktické aspekty znalostního managementu v interních sociálních sítích (Practical aspects of knowledge management in the internal social networks)
  Role znalostí pro realizaci zahraničních podnikatelských aktivit (Role of the knowledge for realization of foreign entrepreneurial activities)
  Sdílení znalostí ve virtuálních týmech (Knowledge sharing in virtual teams)
  Slovensko – smerom k znalostnej ekonomike (Slovakia – towards knowledge economy)
  Sociální sítě pro řízení znalostí akademických pracovníků (Social networks for knowledge management of faculty staff)
  Virtuální světy a jejich potenciál při získávání a sdílení znalostí u virtuálních týmů (Virtual worlds and their potential in acquisition and sharing knowledge in virtual teams)
  Sůdcovské metody při řízení znalostních pracovníků (Leadership methods in management of knowledge workers)
  Sýzkum přístupu zaměstnanců nevýrobního podniku ke znalostnímu managementu práce (Research of employees´ attitude to knowledge management in nonmanufacturing enterprise)
  Znalosti v pobočkách nadnárodních společností působících v prostředí čr (Knowledge subsidiaries of multinational companies in Czech business environment)
  Rušivé faktory ovlivňující aplikaci znalostí (Distractors affecting application of knowledge)

Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2010, 8.–9.9.2010, Olomouc, Czech Republic

  Relevant papers:
  How to work with knowledge of employees in an organization?
  Tacit knowledge in managers used in real life
  Implications for knowledge management decision-making in enterprise

  Paralelní hry v redistribučním systému a jejich vliv na podnikové znalosti (Parallel games in the redistribution systems and their influence on the ćompanies knowledge)
  Význam tacitních znalostí z pohledu manažerů (Significance of tacit knowledge from managers’ point of view)
  Využití explicitních a tacitních znalostí v praxi manažerského rozhodování (Usage of explicit and tacit knowledge in managerial decision making practice)
  Manažment znalostí v slovenských podnikoch – marketingový prieskum (Knowledge management in slovak business – marketing research )
  Kooperační struktury msp jako platforma vzniku „emergency knowledge“ (SME Networks as Platforms of Emergency Knowledge Formation)

  Virtual Second Live Workshop (8.9.):
  What Second Life can and do not do for education

Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2009, 9.-10.9.2009, Olomouc, Czech Republic

  Relevant papers:
  The importance of innovation and knowledge management for the czech business companies
  Tacit knowledge teaching

  Vstup na trh znalostí (entry to the market of knowledge)
  Znalosti jako konkurenční výhoda malých a středních podniků (knowledge as a competitive advantage of small and medium sized companies)
  Znalosti a tvorivosť – pridaná hodnota (knowledge and creativity – added value)
  Informačná podpora manažmentu znalostí (information support of knowledge management )
  Úloha štátu a prístupy k rozvoju znalostí v ekonomike sr (the role of the state and approaches to the development of the knowledge in the slovak economy)

  Virtual Second Live Workshop (9.10.):

Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2008, 11.9.2008, Olomouc, Czech Republic

  Relevant papers:
  Investments into the human capital as a basic prerequisite of developing knowledge economy
  A literature survey on erp systems and knowledge management

  Proč sdílíme znalosti (Why we share knowledge)
  Informační a komunikační technologie a jejich vliv na znalosti (Information and communication technology and its influence on knowledge)
  Využitie znalostí v procese budovania a implementácie CRM v podniku (Knowledge efficiency by the processof buildingand implementation CRM in the company)
  Zodpovednosť v dimenzii kvalitných znalostí (Responsibility in the dimension of the knowledge of good quality)
  Osobnost znalostního pracovníka (Personality of knowledge worker)
  Hledání paradigmatu ve znalostním managementu (Searching for a paradigm in a knowledge management)
  Znalostní systém a competitive intelligence framework (Knowledge system and competitive intelligence framework)
  Sociálne súvislosti znalostnej ekonomiky (Social relation of knowledge economy )
  Vybrané otázky formovania znalostnej ekonomiky slovenska (Selected questions of slovak knowledge based economy formation)

Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2007, 13.9.2007, Olomouc, Czech Republic

  Relevant papers:
  Hodnoty a postoje znalostního pracovníka (Values and attitudes of knowledge worker)
  Znalostní sítě v organizaci (Knowledge networks in organization)
  Ekonomický rast v znalostnej ekonomike a jej dôsledky (Economic growth in the knowledge economy and implications)
  Možnosti hospodárskej politiky pri formovaní znalostnej ekonomiky slovenska (Conditions for development of knowledge intensive activities in slovak economy)
  Rýchly transfer znalostí– udržatelná konkurencná výhoda organizácie (Rapid knowledge transfer – sustainable competitive advantage of an organization)
  Management znalostních pracovníků (Management of knowledge workers)

Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2006, 14.9.2006, Olomouc, Czech Republic

  Relevant papers:
  Zatraktívnenie priemyselných parkov pre investorov vytvárajúcich vyššiu pridanú hodnotu aplikovaním znalostného manažmentu (Attraction industrial parks for top value investors applying of knowledge management)
  Marketingové znalosti v ére „Nového marketingu“ (Marketing knowledge in the new era marketing)
  Marketingová aplikácia manažmentu znalostí (A marketing application of knowledge management)
  Znalostná ekonomika ako zdroj konkurencieschopnosti (Knowledge economy as a source of competitiveness)
Home » Opportunities » Events

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *